ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
Hlavná kuchárka:   Anna Záhorská                                                              JEDÁLNY  LÍSTOK

Vedúca školskej jedálne: 
Mária Litunová

________________________________________________


INFORMÁCIE  PRE  STRAVNÍKOV:

Cena stravy na 1 deň od 01. 01. 2017:

MATERSKÁ ŠKOLA - DETI:            1,19 €
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŽIACI:           1,01 €
VLASTNÍ ZAMESTNANCI:             2,29 €
CUDZÍ STRAVNÍCI:                      2,29 €

Platba za stravovanie:
Za stravovanie môžete zaplatiť v hotovosti na Obecnom úrade v Starom alebo prevodom na účet v Prima banke, a.s. IBAN: SK60 5600 0000 0042 0059 7006, a to najneskôr do 15. dňa v mesiaci!!! Pri úhrade prevodom uveďte ako variabilný symbol mesiac, za ktorý stravu uhrádzate a do poznámky uveďte meno stravníka!!!

Odhlásenie / prihlásenie stravníka:
V prípade neúčasti na vyučovaní, resp. v prípade iných dôvodov je potrebné stravníka odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. príslušného dňa.  Možno tak urobiť osobne alebo telefonicky na číslach 0907 977 268;  0908 988 981.                                                                                          Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré č. 208
072 23

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk