POD  BUKOVINOU
Noviny obcí Staré, Zbudza a Oreské
Vydavateľ: Obec Staré

Periodicita: 
2x ročne

Redakčná rada: 
Agáta Jesenková, Ing. Matej Havrila, Bc. Agnesa Stričková

Zodpovedný redaktor: 
J. P. Zemplínsky


Evidované MK SR pod číslom EV 4422/11

ISSN 1339-455X


Adresa redakcie: 
Obecný úrad Staré, 072 23  Staré č. 208

Telefón: 
056/688 7041


*  *  *
Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré č. 208
072 23

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk